exooo
BG / EN / ES
ехооо - споделете с насразширено търсенеВашите данниfenk - рекламанаши приятели
ехооо - споделете с нас
sidepanel
sidepanel
7:57, Сряда
06 Декември 2023г.

sidepanel
EXOOO -> СТАТИИ

Депресия и сексуалност

Untitled Document
ИЗБРАНИ ТЕМИ
SЕО копирайтинг
Дигитален маркетинг и SEO оптимизация
Imam seriozen problem

ИЗБРАНИ НОВИНИ
N.O.H.A. в България
Майкъл Джексън се връща на сцената
Пребиха до смърт американска водеща

ИЗБРАНИ СТАТИИ
Миналото - неизменен спътник на всяка връзка
Ето как да запазите любовта завинаги!
ТОП 10 на фразите на перфектната жена
Eдни от основните оплаквания при депресия са загуба на еротично желание и нарушаване на сек-суалните функции. Депресираните мъже най-често се оплакват от неспособност да постигат или поддържат добра ерекция, а жените - от липса на интерес към секса и невъзможност за преживяване на оргазъм. Съществува и обратната връзка. Възникналото по друг повод сексуално разстройство нерядко предиз-виква тревожно-депресивна реакция. Ако не се вземат мерки за своевременното преодоляване на нарушението и то доведе до раздяла на партньорите или до тежки конфликти, психичното разстройство може да се за-дълбочи и да се появят симптомите на класическото депресивно състояние – нарушен сън, емоционална потиснатост, вътрешно напрежение или апатия.
В основата както на невротичната депресия, така и на повечето сексуални дисфункции най-често стоят социално-икономическите сътресения през последното десетилетие и невъзможността на пове-чето българи да ги посрещнат конструктивно. Една от функциите на пълноценната интимна връзка е да бъде емоционален балансьор и отдушник на все-кидневния стрес. Умението да оставиш настрана дел-ничните грижи и да изразиш спонтанно нежността и близостта си с интимния партньор, е решаващо за намаляване на тревожността и зарежда с оптимизъм. Възможността за споделяне на преживяванията, емоционалната подкрепа и сигурност, която човек има в една пълноценна връзка, също не е за прене-брегване. Неслучайно проучванията показват, че двойките с хармонични интимни отношения, имат значително по-добро здраве и с около 10 години по-голяма продължителност на живота. Установено е, че те много по-добре се справят с изпитанията на живота и противодействат на деструктивните социал-ни влияния.
За съжаление все по-често битовите неуредици, социалната несигурност и общото чувство за безперспективност, което завладява много наши съ-народници през последните години, се отразяват на спонтанната им сексуална изява. Причина за това е простият факт, че еротичното желание и възможността за нормални сексуални реакции е налице единствено ако човек се абстрахира от тревогите и се настрои да преживее нещо приятно. Колкото по-тревожни, несигурни и преуморени се чувстваме, толкова по-трудно е да се отдадем на еротичната тръпка. С това, за съжаление, се бло-кира и споменатият вече основен механизъм за разтоварване от стреса чрез преживяване на оргазъм.
Проблемите обаче не спират дотук. Загубата на обичайната сексуална активност в повечето случаи се превръща в допълнителен стресор. За мъжа невъзможността да се представи добре в леглото нанася жесток удар по самочувствието и поставя на карта емоционалното равновесие в двойката и семейството. Жената с потиснато сексуално желание също изпитва нарастваща несигурност и тревога, които могат да се съчетаят и с чувство за вина пред съпруга. Получава се един порочен затворен кръг, в който тревогата и напрежението създават предпос-тавки за сексуални нарушения, които на свой ред още повече засилват тревожността и я задълбочават до клинично изразена депресия. За това допринасят и широко разпространените нагласи към секса като към олимпийска дисциплина, в която непременно трябва да си шампион.
Възможностите за излизане от този порочен кръг доскоро бяха силно ограничени. За съжаление основните медикаменти, предназначени да лекуват депресията, по правило имат странични дей-ствия, които потискат сексуалното желание и на-рушават сексуалните функции. Така в усилията си да пре-махнат депресията много психиатри се оказваха принудени да изписват средства, които обикновено засилват сексуалните оплаквания. При пациенти, чиято депресия и тревожност е пряко свър-зана с интимния живот, този подход очевидно бе неефекти-вен.
Повратен момент в терапията на половите разстройства, съчетани с депресия, бе появата на нови антидепресанти. Тези медикаменти премахват емоционалната потиснатост, страха и нарушенията на съня при депресията, без да потискат еротичното желание, ерекцията и способността за преживяване на оргазъм. Те са особено подходящи за млади хора, при които сексуалната изява е от голямо значение. С възстановяването на желанието и способността за интимни контакти тези пациенти бързо успяват да излязат от социалната изолация, а това в пове-чето случаи е решаващо за преодоляването на депресия-та. Успешната сексуална изява бързо подобрява самочувствието и създава позитивни импулси, без които трайното стабилизиране на емоционалното състояние е изключително трудно. Възстановяването на обичайните полови роли в интимната връзка за-силва възможностите за емоционална подкрепа и сигурност и така повишава капацитета за справяне с обичайните житейски трудности и за избягване на емоционалните сривове.
Максимален ефект при прилагането на новите антидепресанти се постига, когато те се съчетават с индивидуално съобразена и ориентирана към семейната общност психотерапия. Известно е, че де-пресивните състояния се пораждат не само поради “биологичен дефект” – т.нар. дефицит на медиатора серотонин в мозъчните неврони. Съществуват и депресивни нагласи и модели на мислене, които бла-гоприятстват неефективното посрещане на житейски предизвикателства. Неефективните и често дори де-структивни подходи за справяне с трудностите вместо да решат проблема, още повече го усложняват и задълбочават. Така се поражда серия от житейски провали, които изграждат трайна негативна само-оценка и песимистично отношения към живота. Тази депресивна екзистенциална нагласа кара човек да очаква само лоши неща и несъзнателно да прави така, че именно те да се случват. Депресивното чер-ногледство и самоподценяване нерядко са причина да пропускаме важни шансове в живота си, което обикновено приемаме за липса на късмет, зла орисия и какво ли още не.
Огромно значение за устойчивото преодоля-ване на емоционалните сривове има здравата социална среда, в която живее всеки от нас, и преди всичко – подкрепата и разбирането от страна на се-мейството. Чрез улесняване на интимната близост и стабилизиране на емоционалната свързаност между съпрузите, което е възможно с новите антидепресанти, съществено се разширяват и перспективите за ефективна индивидуална, двойкова и фамилна психотерапия.
Новите средства имат и важно профилактично приложение. В по-ниски дози те са изключително ефективни при ликвидиране на обичайната тревога на очакване и страх от неуспех, които са в основата на най-честите сексуални дисфункции. За съжаление точно този момент обикновено се пренебрегва от ко- легите в общата практика и от самите пациенти. Ма- совата нагласа, изградена от шумни рекламни кам- пании на различни “чудодейни” сексуални стимулан-ти, повелява при наличие на затруднения в сексуал-ната изява веднага да се прибягва до локално дей-стващи и скъпо струващи “възбуждащи” средства. Клиничният опит обаче убедително показва, че дори и най-мощните афродизиаци са неефективни, ако в лечението на еректилните нарушения не се включат подходящи средства, които да потиснат тревогата и чувството за несигурност. Ето защо това най-добрият подход при преодоляване на различните неблагопо-лучия в интимния живот – нарушена ерекция, потис- нато сексуално желание, липсващ оргазъм и пр., включва умелото съчетаване на ме-дикаменти, пре-махващи тревогата, и на средства, стимулиращи сексуалната активност. Нещо повече – трайните резултати са немислими и без сериозна промяна в индивидуалните нагласи към секса и сце-нария, по който протича интимното общуване. Всичко това предполага и задължителното включване на индиви-дуален и двойков психотерапевтичен подход в лече-нието както на сексуалните дисфункции, така и на депресията.
Появата на нови терапевтични средства ак- туализира нуждата от по-тясно интердисциплинарно сътрудничество в лечението на сексуалните пробле-ми. Световната практика през последните го-дини убедително доказва, че именно това е начинът всеки пациент да получи най-добрата помощ. Когато спе- циалисти с различен профил – психиатричен, психо-терапевтичен, урологичен, ендокринологичен и пр. работят заедно в т.нар. терапевтична мрежа, всеки пациент, попаднал при който и да е от тях, може да бъде комплексно изследван и лекуван според специ- фиката на проблема си. Единствено тази лечебна стратегия е в състояние да съчетае непрекъснатите нововъведения, в областта на сексуалната медицина. Вместо безсмисленото противо-поставяне между “те- лесното” и “психичното” в диагностиката и терапията на сексуалните проблеми, зад което всъщност стои борба за надмощие и обсебване на пациенти, прак-тиката на активно сътрудничество между различните специалисти е най-добрият начин клиентът да получи сексологична помощ.
Убеден съм, че колкото по-ефективни начини бъдат открити за преодоляване различните компо-ненти на сексуалния проблем, толкова по-силен и ус- пешен ще е стремежът за интердисциплинарно съ-трудничество между специалистите с медицински и хуманитарен профил. Навярно това ще направи въз-можно и по-голяма част от хората със затруднения в интимния живот да потърсят помощ. Представителни проучвания в много страни показват, че от затрудне-ния в ерекцията страда всеки втори мъж в активна възраст. Друга 1/3 от мъжете имат проблеми с контро- ла върху еякулацията. Естествено е тези затруднения да се отразяват върху сексуалната удовлетвореност на жената. Независимо от тях обаче близо 30% от представителките на нежния пол считат, че сексуално-то им желание и възможностите за преживяване на пълноценен сексуален контакт са потиснати. Невъзможността за осъществяване на сношение по-ради спазъм на перивагиналната мускулатура засяга около 10% от жените.
С повишаване на интереса към качеството на интимния живот става все по-ясно колко много хора се разминават с възможността пълноценно да му се наслаждават. Печалното е, че дори в страни като САЩ, с добре развита мрежа от сексологични институции и утвърдена система за сексологична ква- лификация на медицинските и психологичните кадри делът на търсещите специализирана помощ не надвишава 10% от броя на хората със сексуални пробле-ми.
Успешната стратегия за преодоляване на пре- пятствията пред тези, които искат да направят интим-ния си живот по-щастлив, включва две главни насоки. Все по-широк кръг от специалисти (лекари, психоло-зи, социални работници и др.) се обучават на това как спокойно и компетентно да разговарят с клиентите си за сексуалния им живот. Това дава възможност своевременно да се идентифицират проблемите и да се предложат сравнително прости и ефективни терапевтични интервенции.
Втората насока е свързана с улесняване до- стъпа до мрежа от тесни специалисти (психотерапевти, уролози, психиатри и др.), които поотделно или за- едно могат да осигурят специализирана диагностика и терапия винаги, когато това е необходимо.
 
НАПРАВЕТЕ ЕХООО СТАРТОВА
ГЛАСУВАЙТЕ И ДНЕС ЗА НАС
СТАРАТА ВЕРСИЯ НА ЕХООО
ВХОД

В СЛУЧАЙ НА ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА, МОЖЕТЕ ДА Я ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ ТУК. А АКО НЕ СТЕ РЕГИСТРИРАН/А, НАПРАВЕТЕ ГО ТУК.
ГОРЕЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОСЕТЕТЕ
СПИСАНИЕ ЗА МЪЖКА МОДА И ЛАЙФСТАЙЛ
КЛЮКИ, СЕКС, ПИКАНТНО
ГОРЕЩИ СНИМКИ, ГОРЕЩИ НОВИНИ
СЪНОВНИК, ХОРОСКОП, ГАДАЕНЕ
СВАТБЕН ПОРТАЛ
ВСИЧКО ЗА ВАРНЕНСКИТЕ БЕБЕТА
ОРЕШАКА-СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ
exooo
ARTDEVISER - webdesign | internet solutions | multimedia