BG / EN / ES
ехооо - споделете с насразширено търсенеВашите данниfenk - рекламанаши приятели
ехооо - споделете с нас
sidepanel
sidepanel
3:54, Понеделник
15 Април 2024г.

EXOOO -> В работатаОтговори по темата

Частните фирми в БГ и законът...

Bodliva_Roza|жена|18-25|несемейна|София
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 11:56 am

Частните фирми в БГ и законът...

Здравейте Smile Имам въпрос към юристите или по-опитните трудещи се хора Smile Може ли да ми помогнете със следния случай: аз съм студентка, държавна поръчка, редовно обучение в легитимен университет (Софийския университет). На 30 юни имам държавен изпит, а преди това - и редовна сесия. Работя от 1 година на пълен работен ден в частна фирма и искам да ползвам платен годишен отпуск от 20 дни за подготовка за изпитите, но пряката ми ръководителка твърди, че такава практика във фирмата нямало. Аз съм си на редовен трудов договор, според който всички неуредени въпроси по договора се уреждат според Кодекса на труда. Ето какво намерих, но ми звучи малко двусмислено, целият смисъл се изменя от една запетая:

Платен отпуск за обучение
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.Bodliva_Roza|жена|18-25|несемейна|София
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 11:58 am

Също ме интересува, коя е инстанцията, която регулира спазването на кодекса на труда от работодателите, към която мога да се обърна в случаите, когато не ми зачитат законните права (по принцип)?Razdvoena|жена|25-35|разведена|???
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 12:47 pm

имаш право на такава отпуска, но само при ОДОБРЕНИЕ от страна на работодателя, така че за съжаление нямаш какво да направиш, ако тя ти казва, че не можеш да го направиш.

Другия вариант е да си пуснеш обикновената платена годишна отпуска.Caramel|??|18-25|N/A|
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 12:50 pm

между другото и аз имам подобен проблем - също съм в СУ последна година и сега трябва да пиша дипломна - само че ми казаха да съм си ползвала от 20-те дни отпуск, който ми се полагат по принцип.
Аз също ги четох тези закони, само че това, което аз знам е, че имаш право "само със съгласие на управителя на фирмата", т.е. ако той благоволи да те пусне... иначе - тц.
Ще разпитам и аз повече и ако науча нещо - ще ти пиша.Bodliva_Roza|жена|18-25|несемейна|София
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 12:52 pm

Явно е в такъв случай, че никой работодател не би отпуснал този отпуск, след като зависи само от неговото благоволение. Според мен текстът не е написан коректно, защото ако се обърне внимание къде е запетаята, се разбира, че "ако служител е и редовен студент със съгласието на работодателя - той има право на...", т.е. ако работодателят е информиран, че служителят е и студент.
Както и да е, ако напусна по чл.327, т.6 без предизвестие, защото "продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение...", ще ми искат ли обезщетение после?dark|жена|N/A|N/A|
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 1:37 pm

№ 94ЛЛ-144 от 9.07.2007 г. относно платения отпуск за обучение
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
чл. 169,

чл. 171 КТ,

чл. 51 НРВПО
В чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда е посочено, че работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

Необходимо е обучението да се осъществява със съгласието на работодателя. Затова и съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на платен учебен отпуск по чл. 169, включително и на неплатен отпуск по чл. 171, ал. 1 КТ. Изрично е предвидено в чл. 171, ал. 2 КТ, че когато съгласието на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размер по ал. 1, намален наполовина. Правото на неплатен отпуск по чл. 171, ал. 2 КТ възниква непосредствено по силата на закона.

Форми на обучение, които се осъществяват без откъсване от производството, са задочната, вечерната и дистанционната форма. Платените отпуски за обучение, регламентирани в КТ, се предоставят на лица, чието основно качество е работник или служител, а не и на студенти в редовна форма на обучение, чието основно качество е студент, и които работят през свободното си от учение време.

Учебните отпуски по чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда се предоставят за провеждане на обучение и полагане на изпити в съответното учебно заведение. Те се предоставят на работниците и служителите, за да могат да се подготвят и да участват в учебните занятия и да се явяват на предвидените в учебния план изпити. Имат се предвид изпитите през текущия курс на обучението. Работникът или служителят е длъжен да използва учебния отпуск само според неговото предназначение - за посещение на учебни занятия, за подготовка и явяване на изпити. Той е длъжен да удостовери това след завръщането си от отпуска, като представи документ от учебното заведение - студентска книжка, уверение и др. подобни (чл. 51, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). Отпускът може да се ползва наведнъж или на части и се разрешава по искане на работника или служителя, изразено в негова писмена молба до работодателя. Към молбата трябва да бъде приложен документ от учебното заведение, който удостоверява дните на заетост с учебни занятия или изпити (чл. 51, ал. 1 от наредбата). При наличието на такъв документ работодателят е длъжен да предостави искания отпуск в определеното от работника или служителя време. Той няма право на преценка дали да предостави отпуска в исканото време, т.е. длъжен е да го предостави според нуждите на учебния процес. Тъй като учебните отпуски са със строго целево предназначение, те се разрешават за учебната година, за която се полагат. Нейното начало и край се удостоверяват от учебното заведение. Недопустимо е отлагане на неизползваните учебни отпуски за следващата учебна година, както и паричното им компенсиране. Когато учащият се е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита за неплатен (чл. 51, ал. 3 от наредбата).Bodliva_Roza|жена|18-25|несемейна|София
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 1:46 pm

dark

Благодаря ти че внесе яснота по тези въпроси. Имам въпрос за термина "без откъсване от производството". Аз съм в редовна форма на обучение на ненормирано работно време, т.е. 40-часова работна седмица, но на различни смени. Работя си на пълен работен ден - това означава ли "без откъсване от производството"? След като при постъпването ми на работа съм декларирала, че съм студентка, това означава ли, че обучението се извършва "със съгласието на работодателя"?dark|жена|N/A|N/A|
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 2:21 pm

Независимо от това, че студентите редовно обучение могат да работят по трудово правоотношение, те нямат право да ползват отпуски по чл. 169 и 171 КТ.
За това тълкуване на разпоредбата на чл. 169 КТ се изхожда от предпоставката, че при редовна форма на обучение, основното ти качество е студент /т.е. без да се откъсваш от ученето, работиш/, а не работник, който учи, без да се откъсва от работата.
Съгласието на работодателя в случая няма значение.Bodliva_Roza|жена|18-25|несемейна|София
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 2:37 pm

dark

Чл. 327, т.6 - мога ли да напусна без предизвестие?

Благодаря за компетентните ти отговори!!!dark|жена|N/A|N/A|
emate профил|лично съобщение

Пуснато на: Съб Май 17, 2008 3:04 pm

Можеш.
В общия случай, пускаш следния текст:
До ............................ (работодател) УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми ..........................,
С настоящото и на основание чл. 327, т. 6 от КТ Ви уведомявам, че прекратявам трудовото правоотношение, смятано от ...............
Моля след тази дата да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.
Настоящото е изготвено в два екземпляра. Дата: ................ Работник ..............
На втория екземпляр вземи подпис на работодателя (входящ номер също върши работа), с оглед евентуална необходимост от доказване на прекратяването.
Ако искаш да си запазиш работата, пробвай първо с молба за неплатен отпуск по общия ред.
Иди на страница 1, 2  Следваща

 
 
НАПРАВЕТЕ ЕХООО СТАРТОВА
ГЛАСУВАЙТЕ И ДНЕС ЗА НАС
СТАРАТА ВЕРСИЯ НА ЕХООО
ВХОД

В СЛУЧАЙ НА ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА, МОЖЕТЕ ДА Я ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ ТУК. А АКО НЕ СТЕ РЕГИСТРИРАН/А, НАПРАВЕТЕ ГО ТУК.
ГОРЕЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОСЕТЕТЕ
СПИСАНИЕ ЗА МЪЖКА МОДА И ЛАЙФСТАЙЛ
КЛЮКИ, СЕКС, ПИКАНТНО
ГОРЕЩИ СНИМКИ, ГОРЕЩИ НОВИНИ
СЪНОВНИК, ХОРОСКОП, ГАДАЕНЕ
СВАТБЕН ПОРТАЛ
ВСИЧКО ЗА ВАРНЕНСКИТЕ БЕБЕТА
ОРЕШАКА-СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ
ARTDEVISER - webdesign | internet solutions | multimedia